CÙM TREO, TĂNG ĐƠ … – Sắt thép Khôi Vĩnh Tâm

CÙM TREO, TĂNG ĐƠ …

CÙM TREO OMEGA CÙM TREO HAI MẢNH
1 Cùm treo 15A(Ф21) 9 Cùm treo 100A(Ф110) 1 Cùm treo 15A(Ф21) 8 Cùm treo 80A(Ф90)
2 Cùm treo 20A(Ф28) 10 Cùm treo Ф125 2 Cùm treo 20A(Ф28) 9 Cùm treo 100A(Ф114)
3 Cùm treo 25A(Ф34) 11 Cùm treo Ф140 3 Cùm treo 25A(Ф34) 10 Cùm treo Ф125A(Ф140)
4 Cùm treo 32A(Ф42) 12 Cùm treo 150A(Ф169) 4 Cùm treo 32A(Ф42) 11 Cùm treo 150A(Ф169)
5 Cùm treo 40A(Ф48) 13 Cùm treo Ф200 5 Cùm treo 40A(Ф48) 12 Cùm treo Ф200
6 Cùm treo 50A(Ф60) 14 Cùm treo 200A(Ф219) 6 Cùm treo 50A(Ф60) 13 Cùm treo 200A(Ф219)
7 Cùm treo 65A(Ф76) 15 Cùm treo 250A(Ф275) 7 Cùm treo 65A(Ф76) 14 Cùm treo 250A(Ф275)
ĐAI TREO QUẢ BÍ LONG ĐÈN PHẲNG, VÊNH
1 Đai treo quả bí 15A (Ф21) 7 Đai treo quả bí 65A (Ф76) 1 Long đèn M5 8 Long đèn M18
2 Đai treo quả bí 20A (Ф28) 8 Đai treo quả bí 80A (Ф90) 2 Long đèn M6 9 Long đèn M20
3 Đai treo quả bí 25A (Ф34) 9 Đai treo quả bí 100A (Ф114) 3 Long đèn M8 10 Long đèn M22
4 Đai treo quả bí 32A (Ф43) 10 Đai treo quả bí 125A (Ф134) 4 Long đèn M10 11 Long đèn M24
5 Đai treo quả bí 40A (Ф48) 11 Đai treo quả bí 150A (Ф169) 5 Long đèn M112 12 Long đèn M27
6 Đai treo quả bí 50A (Ф60) 12 Đai treo quả bí 200A (Ф219) 6 Long đèn M14 13 Long đèn M30
CÙM UBOLT ĐAI TREO BẢN LỀ
1 Cùm U ôm ống 15A(Ф21) 8 Cùm U ôm ống 80A(Ф90) 1 Đai treo bản lề 20A Ф25 7 Đai treo bản lề 80A 
2 Cùm U ôm ống 20A(Ф27) 9 Cùm U ôm ống 100A(Ф114) 2 Đai treo bản lề 25A Ф34 8 Đai treo bản lề 100A
3 Cùm U ôm ống 25A(Ф34) 10 Cùm U ôm ống Ф125 3 Đai treo bản lề 32A Ф42 9 Đai treo bản lề  Ф125
4 Cùm U ôm ống 32A(Ф43) 11 Cùm U ôm ống Ф130 4 Đai treo bản lề 40A Ф49 10 Đai treo bản lề 125A 
5 Cùm U ôm ống 40A(Ф48) 12 Cùm U ôm ống 125A(Ф140) 5 Đai treo bản lề 50A Ф60 11 Đai treo bản lề Ф160
6 Cùm U ôm ống 50A(Ф)60 13 Cùm U ôm ống 150A(Ф169) 6 Đai treo bản lề 65A Ф76 12 Đai treo bản lề 150A 
TĂNG ĐƠ KHÓA CÁP
1 Tăng đơ 6 5 Tăng đơ 14 1 Khóa cáp M6 8 Khóa cáp M15A
2 Tăng đơ 8 6 Tăng đơ 16 2 Khóa cáp M8 9 Khóa cáp M20
3 Tăng đơ 10 7 Tăng đơ 18 3 Khóa cáp M10 10 Khóa cáp M22
4 Tăng đơ 12 8 Tăng đơ 20 4 Khóa cáp M10A 11 Khóa cáp M25
    9 Tăng đơ 22 5 Khóa cáp M12 12 Khóa cáp M28
        6 Khóa cáp M12A 13 Khóa cáp M32
        7 Khóa cáp M15    
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *